مقایسه برهان علامه طباطبایی و الستون
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی تهران
نام استاد/نام دانشجو : خان احمدی
علامه طباطبایی و الستون هر دو برهانی برای اثبات وجود خدا ارائه داده اند که به عنوان یک گزاره پایه و بدیهی تلقی شده است چه مقدار می توان این دو برهان را پایه دانست و ایا از اشکال مصون هستند