مبانی تصوری و تصدیقی اصالت وجود
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: خوارزمی تهران
نام استاد/نام دانشجو : اقای هدایت افزا
نظریه مهم اصالت وجود ملاصدرا بر کدام مبانی تکیه می کند و تا چه مقدار شارحان در توضیح این مبانی توفیق داشته اند