بررسی ترجمه ایه مکارم و ایه تهران از قران ذیل ایات احکام
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: خوارزمی تهران
در این پایان نامه این نکته بررسی شده است که مبانی فقهی این دو فقیه معصر چگونه در ترجمه ایات احکام تاثیر گذاشته است