جایگاه عقل در دین شناسی ابن رشد
35 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به نسبت عقل و دین از نگاه ابن رشد می پردازد. ابن رشد بر این باور است که ممکن است که بین عقل و ظواهر دینی تعارض رخ دهد اما باطن دین هماهنگ با یافته های عقلی است. منظور او از عقل بیشتر فلسفه و خصوصا فلسفه ارسطویی است. ابن رشد برای برون رفت از تعارض بین عقل و دین به تاویل متوسل می شود. اما او می گوید که تنها فلاسفه می توانند به تاویل درست دست بزنند اما نباید که این تاویلات را در اختیار دیگران قرار دهند. او نوع دین و دین داری توده مردم و فلاسفه را متفاوت می داند و می گوید که مردم معمول باید به همان ظواهر دین تمسک کنند. این نگاه ابن رشد هم در حوزه عملی است و هم در حوزه نظری.