6- تقدم فرهنگ بر دیگر حوزه های اجتماعی.
41 بازدید
محل نشر: همایش اندیشه های سیاسی –اجتماعی امام(ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بین سه حوزه فرهنگ و سیاست و اقتصاد کدامیک بر دیگری تاثیر بیشتری دارد در این مقاله از نگاه امام خمینی به این مسئله پرداخته ام و تقدم فرهنگ را نشان داده ام