5- زهد و سیاست در اندیشه امام(ره)همایش اندیشه های اجتماعی – سیاسی امام(ره)
45 بازدید
محل نشر: کنگره اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی 1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بین دو ارزش سیاست ورزی و زهد چگونه می توان جمع کرد در این مقاله از نگاه امام خمینی و شیوه سلوکی ایشان به این مطلب پرداخته ام