برهان سینوی از نگاه ابن رشد،
47 بازدید
محل نشر: مجله فلسفه دین دانشگاه تهران پردیس قم، شماره4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله در به بررسی نقدهای ابن رشد بر برهان صدیقین ابن سینا پرداخته شده است