شرطیه پاسکال و اصل برائت
50 بازدید
محل نشر: مجله پژوهشنامه فلسفه دین شماره17
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به این بحث پرداخته شده است که آیا در هنگام شک در وجود خدا و مسائل دینی آیا شرطیه پاسکال بیشتر بکار می آید یا اصل برائت فقهای شیعه