معنا
53 بازدید
محل نشر: مجله نقد و نظر
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله از گرایس از فیلسوفان تحلیلی است در باب ماهیت معنا